logo TTVONE.COM

ผลงาน

ผลงานของฉัน

หน้านี้คือ หน้าแสดงผลงานที่ผมได้ ไปอบรม และสอบจากที่ต่างๆครับ

Certificate จาก Microsoft ได้จากการสอบและอบรมมา

Certificate จาก ERT Tranning ที่ได้ไปอบรมมาเรื่อยๆ

Certificate จาก Network Tranning ที่ได้ไปอบรมมาเรื่อยๆ

Certificate ผลการเรียนตั้งแต่สายอาชีพจนเข้ามหาลัย